• ካብ ከተማ ናብ ገዛይ እናተመለስኩ አብ ከባቢ ጃልያ ሓደ ክአምኖ ዘይከአልኩ ነገር አጓኒፉኒ። ብስራሕ ዶ መጺኡ ክኸውን ይኽእል፧ ንህዝባዊ ሓይልታት ከዲዑ ክመጽእ 'ኳ ዘይሕሰብ 'ዩ! እናሓሰብኩ አብ ጥቕኡ ምስ ቀረብኩ ፍሽኽ ኢሉኒ እቲ ዝወደበኒ መብራህቶም ዘውደ ምዃኑ አረጋገጽኩ። እቲ ናተይ መምህርን አብነትን፡  ቡምባ ተተርኢሱ ዝሓድር ድምብርጽ ዘይብሎ ብጻየይ "ሰሊመ መጺአ" ክብለኒ ስለ ዘይተዋሕጠለይ ብስራሕ ዶ ደአ መጺእካ ክብል ተወኪሰዮ፡ "እወ ብስራሕ 'የ መጺአ" ምስ በለኒ ተሓጒሰ ክፍንጫሕ አይጸላእኩን። እታ ለይቲ 'ቲአ ግን ፈጺማ እያ ምውጋሕ አብያትኒ፡ ብዙሓት ነገራት አብ ሓንጎለይ ተቐጀሉ። እንታይ ሰብ ተሳኢኑ ድአ 'ዮም ንዕኡ ክልእኩ፡ ከመይ ድዮም ዝሓስቡና፧ ነቲ ኩነታት ፈጺመ 'የ መትሓዚ ስኢነሉ። አነ 'የ ዘይጠዓኹ፡ አብ 'ቲ ወዲ ዘውደ ዝፈልጦ ገዛ ተመሊሰ በጥ ኢለ ክሓድር። ኩነታት ንከጣልል አንጊሀ ናብ ድርፎ ወሪደ:  እቲ ወዲ ዘውደ "ተላኢኸ  መጺአ" ኢሉ አብ ከተማ ተራኺብና ዝሰርሑ ተሳኢኖም ተጋደልቲ ልኢኽኩም ኢለ ተወኪሰዮ "አይፋል ከየዘንግዓኩም ተጠንቀቑ፡ ብዙሕ ዘፍርሕ ዘለዎ 'ኳ አይመስለንን፡ አጸቢቕኩም ከይጠበቕኩም ተኸታተልዎ ዝተረፈ ድማ ብሓባር አሎና ቀስ ኢልና ንርእዮ" ክብል መለሰለይ ረዘነ እምባየ። 


  • እቲ ጉዳይ አየናይ መስመር  ቅኑዕ አየናይ መስመር ዘይቅኑዕ አይኮነን ነይሩ። ብዘይካና ካልእ ውድብ ወይ ሰልፊ ክህሉ የብሉን እዩ ነይሩ፡ ነቲ ናብ ጸጋም ዝጠመተ ሰልፊ ጉጅለ ኢሳያስ ንምዕዋት፡ እሞ ኸአ ብደም ንጹሃት ሃገራውያን ተቓለስቲ። እቲ ኩሉ ዝተንቀሳቐሰ ሓንሳብ ወገናዊ ሓንሳብ ዓንዳሪ .......... እናተባህለ እቲ ዝለዓለ ስጉምቲ ተበይኑሉ። ዓንዲ ሕቖ ናይ ክመጽእ ዝኽእል ምንቅስቓስ ተሰይሩ፡ እቲ ሓደ ኡንኮ ምስጢራዊ ሰልፊ፡  ኤርትራዊ ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ ወይ ውን ስዒቡ ኤርትራዊ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ዝተሰምየ ደሓር ውን መልክዕ ቀይሩ ንቃልሲ መሪሑ አብ ነጻነት ክበጽሕ በቒዑ።


  • እቲ ኣብ ልዕሊ "መንካዕ" "የሚን" ...........  ዝተወስደ ውሳነ ብዓይኒ ሕልና ዘለዎ ፈራዲ ተመልኪትካ ክሳብ ክንድኡ ደረጃ ክበጽሕ መድለየ ዶ፧ ካልእ አማራጺ መንገዲ ኸ አይምተረኽቦን ዶ፧ ንዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ፡ ዋላ ውን ነቲ ናይቶም ናይ በይኖም ውድብ ጥራሕ ክህሉ ዝደልዩ አባላት ናይ ቲ ምስጢራዊ ሰልፊ  ኩነታት አብ ግምት አእትዩ ዝሓስብ ጥዑይ አእምሮ ዘለዎ ሰብ እንተኾነ ውን አብ ከምኡ ዓይነት መደምደምታ ንክብጻሕ ከቢድ 'ዩ።


  • ኢሳያስ ከም ዝማእምኦ ሓንሳብ ተኸታሊ ማኦ፡ ሓንሳብ ማርክስ፡ ሓንሳብ አዳም ስሚዝ ኮይኑ ንከይሓርር ዘይተገላበጦ ዓውዲ ፍልስፍና የልቦን።  ከምቲ እቲ ውሩይ ኢጣልያዊ ፈላስፋ ዝበሎ ድማ "ንኹሉ ስልትታት ሓላል ዝገብሮ ዒላማ 'ዩ" ኢሉ ይአምን። ናይ ሰብን አራዊትን ቆርበት ለቢሱ ንኹሉ ይምዝምዝ ........ ብጾቱን መቓልስቱን ከይተረፈ። አብ ዝኾነ ሰብ ይኹን ማሕበር እምነት ከየንበረ፡ ብጻዕሪ ካልኦት ጸብለል ክብል ወትሩ ዝህቅን፡ ብሕታዊ ረብሕኡ ከደንፍዕ ጥራሕ ክጎዓዝ ዝጸንሐን ዘሎን ጉሒላ ክኢላ እዩ። 


  • እቲ ጅግና በሊሕን መስተውዓልን አርሒቑ ዝጥምት አእምሮ ዝነበሮ ታርዛን፡ ነቶም ሕድሩ ተቐቢሎም ግቡኦም ፈጺሞም ዝሰዓብዎ መቃልስቱ ከየግድዐ በጃ ህዝቡ ሓለፈ፡ እቲ ዘይርሳዕ ዘልአለማዊ ዝኽሪ ገዲፉልና ድማ ኸደ። ኣምላኽ ነቲ ኣንጻር ዓመጽቲ ተቓሊሱ በጃ ህዝቡ ዝሓለፈ ስዉእ ይቀበሎ፡ እታ ምስጢር ድማ ሓንቲ ንእሽቶ ነገር. እያ ነይራ።


  • እዞም ጽባሕ ንግሆ ንህዝብና ክንሕልዎን ከነማሓድሮን ኢና እናበሉ አብ ነንሕድሕዶም ዝበላልዑ ዘለዉ ውድባት ጽባሕ ንግሆ አብ 'ቲ ዋላ ምስ ወጹ ኢና እንርእዮም ኢሉ አባሓጎይ ዝገለጸለይ ካብ ባዶ ዝተበገሰ አይነበረን።
  • .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .